Γνωστικά Πεδία

Τα προγράμματα μας στηρίζονται στις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση, σε προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε πανεπιστημιακά προγράμματα και έρευνες, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις προηγούμενες μαθησιακές και κοινωνικές τους εμπειρίες, την προσωπικότητα και την πολιτισμική τους ταυτότητα. Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της προσχολικής ηλικίας το σχολείο μας δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά:

Να συμμετέχουν ενεργά

Να καλλιεργούν δεξιότητες σκέψεις

Να εξερευνούν το περιβάλλον

Να αποκτούν εμπειρίες
και θετική στάση για τη μάθηση

Μέσα από τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα που λαμβάνουν χώρα καθημερινά…

Η γλώσσα, μέσα από την Αγωγή
προφορικού και γραπτού λόγου

Οι φυσικές επιστήμες

Τα μαθηματικά και
η μαθηματική σκέψη

Οι εικαστικές τέχνες

Την εξοικείωση
με τους Η/Υ

Τα ψυχοκινητικά παιχνίδια

Τα περιβαλλοντικά
& μουσειακά προγράμματα

Τα παιχνίδια ρόλων

Οι ξένες γλώσσες

Οι εκπαιδευτικές
& ψυχαγωγικές εκδρομές

Η μουσική & ο χορός

Τα προγράμματα φυσικής αγωγής

Η επαφή με τη λαϊκή παράδοση

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση

Τα προγράμματα
αγωγής υγείας


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας χωρίζεται σε μηνιαίες θεματικές ενότητες και σε σχέδια εργασίας και παρέχεται στα παιδιά μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό και μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα με την ηλικία. Το πρόγραμμα αυτό είναι χωρισμένο σε 5 βασικά πεδία: Παιδί και γλώσσα, παιδί και μαθηματικά, παιδί και περιβάλλον, παιδί και δημιουργία & έκφραση, παιδί και υπολογιστής..