Ιχνογράφημα

ΤΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Το ιχνογράφημα (ζωγραφιά), εστιάζει τον τρόπο ερμηνείας του σχεδίου ως προς τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού,
τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τη συναισθηματική κατάστασή του.

Στόχος του παρόντος δεν είναι η διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή διαταραχών αλλά μία γενική θεώρηση της σημασίας του παιδικού ιχνογραφήματος.